darbnica instrumenti izdotie lauka dalibnieki notikumi lukotava

antireality

 

antireality

 

antireality praktizē transpersonālu trokšņu ainavu vērošanu un to raidīšanu caur improvizētām skaņu abstrakcijām, kas izslēdzot mūžīgo atgriešanos eksistenciālajā cilpā, sekmē piekļūšanu visa esošā pamatam un bezapzinātā bezformas saturam - pirmsradīšanas absolūtajai vienotībai, 'nekas' manifestācijai mūsos. skaņa ir spēcīga, uztveri ietekmējoša vibrācija, un jo masīvāks ir skanējums, jo intensīvāka ir tās ietekme uz uztveri, ja tas ir nepieciešams, pārkāpjot noteiktu slieksni, skaņa sāk kļūt ne tikai audiāli, bet arī taktili uztverama. tomēr tas nav mēģinājums sniegt kādu konkrētu vēstijumu, jo vissvarīgākais nav izsakāms vārdos, tas ir tikai aptverams ar sirdi, ne_prātu. tas ir stāsts bez statiska teksta un formas, ar saturu, kas katrā nonāk un tiek saprasts individuāli. ja apstākļi ļauj, dialōgs norisinās starp klausītāju un providenci, vai vismaz tā ir atklāta saruna klausītājam pašam ar sevi. antireality ir tikai atvērts kanāls visaugstākā darbībai caur skaņu, kas ir katalizatōrs katrā būtnē esošās gaismas un vienotības ar visaugstāko apzināšanai, egō diktatūras gāšanai un motivācijai ieraudzīt savu ceļu. skaņdarbu autōra loma tajā ir ļoti tuvu nullei, tas var būt jebkurš cits, kas jūt aicinājumu un ir atvērts racionāli neizskaidrojamajam. providence darbojas neaptveramos veidos un visspēcīgajam nav šķēršļu vadīt tos, kas no tīras sirds, kaut arī visneapzinātakajā līmenī, tiecas atbrīvoties un saplūst ar gaismu, kas nekad nenodziest.

 

antireality practices observation of transpersonal noisescapes and their transmission throught improvised sound abstractions, that, through disconnection of the eternal regression into the existential loop, facilitates access to the foundation of all-that-is and the shapeless contents of unconsciousness – the total unity of pre-creation, the manifestation of 'nothing' within us. the sound is a powerful, perception-affecting vibration, and the effect on perception is directly linked with the mass of the sound. if necessary, exceeding a certain threshold can make the sound also a tactile, not purely audile experience. this, however, is not an attempt at a specific message: the-most-important is verbally inexpressible. it is to be comprehended with the heart, not mind. it is a story without static text and shape, with content that infiltrates and is comprehended individually. if circumstances allow, a dialog occurs between the listener and providence, or at least an honest conversation with one's self. antireality is merely an open channel for the operation of supreme through sound, that is the catalyst for realization of the light inherent in every being and oneness with the supreme, dethronement of ego and motivation to find one's way. the role of the author here is insignificant and could be filled by anyone who has the calling and is open to the rationally inexplicable. providence works in inconceivable ways and the supreme is unhindered in guiding those that with pure heart, even if at the most unaware level, seek to free themselves and merge with the eternal light.